Awarded Medals

 1. Được tặng: 01/03/2020
 2. Được tặng: 01/03/2020
 3. Được tặng: 01/12/2019
 4. Được tặng: 01/10/2019
 5. Được tặng: 01/10/2018
 6. Được tặng: 01/03/2018
 7. Được tặng: 02/09/2016
 8. Được tặng: 02/09/2016
 9. Được tặng: 02/08/2016
 10. Được tặng: 02/07/2016
 11. Được tặng: 01/06/2016
 12. Được tặng: 06/05/2016

  Giải ba Loại đặc biệt


  Reason: TOP 3 Loại Đặc biệt

 13. Được tặng: 03/04/2016